Giá trị của các bản di chúc khi di chúc được lập nhiều lần

Câu hỏi: 

Xin chào Luật sư Vũ Như Hảo, tôi ở Nha Trang và xin hỏi Luật sư câu hỏi sau, mong luật sư tư vấn giúp tôi:

Ba tôi mất năm 2018, năm 2007 ba tôi lập di chúc để lại cho tôi một thửa đất 5.300 m2 tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Ba tôi chỉ có 2 con là tôi (chị gái) và em trai tôi. Tài sản để lại thừa kế là tài sản riêng của ba tôi vì ba tôi mua sau khi ly hôn mẹ tôi. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018 ba tôi lại lập thêm một di chúc nữa. Trong di chúc lần hai này ba tôi xác định để cho tôi và em trai tôi mỗi người một nửa thửa đất trên, mỗi người 2.650 m2. Cả hai di chúc ba tôi đều được UBND xã Vĩnh Ngọc xác nhận. Vậy, luật sư cho tôi hỏi em trai tôi có quyền thừa kế diện tích đất 2.650 m2 theo di chúc mà ba tôi lập lần 2 không?

law2

Trả lời: 

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin trả lời chị như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết. Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào;

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật;

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ”.

Bên cạnh đó, Điều 636 Bộ luật dân sự 2015 quy định việc công chứng, chứng thực di chúc phải do tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã thực hiện.

Như vậy, khi ba chị còn sống, thì di chúc lập lần thứ nhát chưa có hiệu lực và ba chị có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để bảo đảm điều kiện pháp lý của di chúc, việc sửa đổi, bổ sung di chúc phải tuân thủ đầy đủ quy định vềsửa đỏi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc và công chứng, chứng thực di chúc như đã nêu trên. Khoản 3, Điều 56 Luật Công chứng 2014 cũng quy định: “Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đỏi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tài một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó”.

Từ các quy định trên, di chúc của ba chị lập lần thứ nhất và lần thứ hai đều đã được UBND xã Vĩnh Ngọc chứng thực nên phù hợp với quy định về việc sửa đổi, bổ sung di chúc. Do đó, di chúc lập lần thứ hai của ba chị là hợp pháp nên em trai chị có quyền hưởng thừa kế diên tích đất 2.650 m2 nêu trên.

Speak Your Mind

*