Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được cấp GCN QSDĐ không?

CÂU HỎI:

Tôi có câu hỏi sau về đất đai mong nhận được sự tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự:
Tôi có mua một thửa đất tại Nha Trang, Khánh Hòa vào năm 2007 chỉ bằng giấy tay mà không công chứng (vì người bán không có sổ). Sau khi mua, tôi sinh sống trên đất này cho đến nay, hiện đất chưa được cấp sổ đỏ. Nay tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không?

Di chuc

TRẢ LỜI:

Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-QP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai.

2. Tư vấn:

Theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Mục 54 Nghị định số 01/2017/NĐ-QP quy định về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định như sau:

– Người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực), có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chủ quyền nhà, đất) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

– Người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ trước ngày 1/1/2008, sử dụng đất do nhận thừa kế trước ngày 1/7/2014 (không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất) cũng được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bị buộc phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Vậy theo quy định tại Luật đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thì trường hợp của bạn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, vậy bạn được quyền làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp: Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Trân trọng!

Speak Your Mind

*